บรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยและการดำเนินคดีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยและการดำเนินคดีที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยวิทยากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดโครงการ

⌈Share⌋

ICT • Information and Communication Technology