academic programs

•  •    • 

——  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

1. โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร — สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป
2. โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร — สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป
3. แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร — สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป
4. โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร — สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป
5. แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร — สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป

——  B.Sc. (Information and Communication Technology)

1. ICT Programme Course Description
2. Education Plan

——  ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

1. โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  •    

ICT • Information and Communication Technology