เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีการแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงานใหม่ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสาขาฯ จะปรากฏในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป