ICT ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวเกาะสาหร่าย


หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคม
(INTACT) สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับ
ชุมชนบ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล พัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล และพบปะกับชาวบ้าน
สัมผัสวิถีชุมชนบ้านบากันใหญ่่ เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป

⌈Share⌋

ICT