includeFooter
ระบบลงทะเบียน
Online Registration System
 
Main Menu
  • Login
ระบบลงทะเบียน -> สมัครสมาชิก
คำนำหน้าชื่อ: *
ชื่อ-นามสกุล[ไทย]: *
ชื่อ-นามสกุล[อังกฤษ]: *
เพศ: หญิง    ชาย *
วัน-เดือน-ปี ที่เกิด: *
หมายเลขบัตรประชาชน: *
Email: ยืนยัน Email: *
มือถือ: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
ระดับการศึกษา: สาขาวิชาเอก: *
ที่อยู่: *
  *
  *
  *
  *
  *
© ICT PSU HDY
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-288680, 074-288697 โทรสาร 074-288697